KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cybercom Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000036076, „Cybercom”),
e-mail: personal.data.poland@cybercom.com.

W jakim celu będziemy używać Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania przez Cybercom informacji handlowych lub w celu marketingu, dotyczących produktów lub usług Cybercom

W jaki sposób nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Jak się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz napisać na adres: personal.data.poland@cybercom.com

Co możesz robić ze swoimi danymi osobowymi?

W związku z przetwarzaniem przez Cybercom Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo, przysługuje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak Twojej zgody uniemożliwi nam przedstawienie Ci informacji dotyczących naszych produktów lub usług.

Jak możesz cofnąć wyrażoną zgodę?

W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail na adres: personal.data.poland@cybercom.com
Zgodę można również cofnąć poprzez wysłanie informacji pocztą na podany powyżej adres Cybercom z dopiskiem „dane osobowe”.

Gdzie możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Jeżeli mimo naszego wsparcia uznasz, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

Którym podmiotom możemy przekazać Twoje dane osobowe, a którym ich nie przekażemy?

Przekażemy Twoje dane osobowe głównie podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Cybercom (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i systemy informatyczne stosowane przez Cybercom w tym system Pipedrive), w tym także podmiotom z państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jak również spółkom z grupy kapitałowej Cybercom, w skład której wchodzi Cybercom. Podmioty te przetwarzać będą Twoje dane jedynie na nasze zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych.
Nie przekażemy Twoich danych żadnym innym podmiotom, celem wykorzystania przez te podmioty tych danych do ich celów handlowo-marketingowych, bez Twojej dodatkowej wyraźnej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dziękujemy za zgłoszenie do otrzymywania wybranych informacji. Informujemy, że jako Grupa Rödl & Partner w Polsce tworzymy wspólną bazę danych osobowych do celów marketingowych (newsletter, informacje o wydarzeniach), abyśmy mogli zaproponować Państwu szeroki zakres informacji związanych z działalnością następujących spółek wchodzących w skład Grupy Rödl & Partner w Polsce:
1) Roedl Outsourcing sp. z o.o.
2) Roedl Audit sp. z o.o.
3) Rödl Kancelaria Prawna sp.k.,

Oznacza to, że dokonujemy współadministrowania Pani/Pana danymi podanymi w przesłanym formularzu.
W Grupie Rödl & Partner w Polsce powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: gdpr.biznes@roedl.com.
Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania newslettera lub przekazywania informacji o organizowanych przez nas wydarzeniach, w zależności od udzielonej zgody, do czasu cofnięcia zgody. Po tym czasie dane osobowe będą archiwizowane przez okres trzech lat liczonych od końca roku, w którym zakończono przesyłanie informacji, w celu obrony ewentualnych roszczeń.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes jako współadministratorów, tj. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymania wybranych informacji.
Ma Pan / Pani prawo:

  • zażądać, abyśmy udzielili Panu / Pani bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych,
  • zażądać, abyśmy umożliwili Panu / Pani dostęp do Pana / Pani danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane,
  • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Pan / Pani przekazaa oraz – o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana / Pani zgody oraz w sposób zautomatyzowany,
  • zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy,
  • zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych,
  • wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania,
  • zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych z Pana / Pani szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Pana / Pani interesów, praw i wolności,
  • zażądać ograniczenia przetwarzania Pana / Pani danych np. na czas rozpatrywania skargi.
    Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pan / Pani, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Panu / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jako współadministratorzy Pani/Pana danych osobowych uzgodniliśmy zasady naszej odpowiedzialności w ramach Grupy Rödl & Partner w Polsce w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO:
1) Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego;
2) Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw w zakresie przesyłania Pani/Panu newslettera Mandantenbrief oraz zaproszeń lub informacji o nadchodzących wydarzeniach oraz szkoleniach dotyczących obszaru działalności gospodarczej Roedl Outsourcing sp. z o.o.,
3) Rödl Kancelaria Prawna sp. k. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw w zakresie przesyłania Pani/Panu newslettera CATL News, SSE News, OZE News oraz zaproszeń lub informacji o nadchodzących wydarzeniach oraz szkoleniach dotyczących obszaru działalności gospodarczej Rödl Kancelaria Prawna sp. k.,
4) Roedl Audit sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw w zakresie przesyłania Pani/Panu newslettera CATL News, SSE News, OZE News oraz zaproszeń lub informacji o nadchodzących wydarzeniach oraz szkoleniach dotyczących obszaru działalności gospodarczej Roedl Audit sp. z o.o.

Niezależnie od powyższych ustaleń, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec każdej innej spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, w szczególności wobec spółki, której dotyczyły wysłane informacje. W takim przypadku przekażemy Pani/Pana żądanie do spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, która zrealizuje Pani/Pana żądanie.
Informujemy także, że postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem gdpr.biznes@roedl.com.
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Rödl & Partner w Polsce.